Kirjutasin Postimehele arvamusloo. Lihtne lahendus, kuidas tagada kättesaadav arstiabi, oleks muuta tervishoiusüsteemi paindlikumaks, keskendudes arstidele ja nende meeskondadele, mitte ainult ruumidele ja aparatuurile.

Siin on mõned võimalikud sammud:

  1. Lepingu sõlmimine arstidega: Tervisekassa võiks sõlmida lepingud otse arstide või arstide meeskondadega, mitte ainult haiglatega. See annaks arstidele võimaluse rentida sobivad ruumid ja sisseseade ning palgata vajalik personal, ilma et neil peaks olema kohustus omada ruume ja aparatuuri.
  2. Diagnostikakeskuste arendamine: Haiglate asemel võiks keskenduda diagnostikakeskustele, kus spetsiaalsed seadmed on pidevalt töös ja personal on rakendatud. See võimaldaks arstidel rentida vajalikke diagnoosimisvahendeid vastavalt vajadusele.
  3. Paindlikumad tervisekeskused: Suuremates tõmbekeskustes peaks olema korralikult varustatud tervisekeskused laiendatud teenustega, samas kui maakohtades võiksid olla ruumid arstiabi osutamiseks. See võimaldaks perearstidel ja spetsialistidel liikuda väiksematesse kohtadesse, et pakkuda arstiabi kohapeal.
  4. Eriarstide toetus tervisekeskustes: Eriarstid võiksid käia tervisekeskustes patsiente abistamas ja rentida vajadusel ruume tervisekeskusest. Praegune seadusandlus võiks võimaldada seda paindlikkust, et spetsialistid saaksid hõlpsamini oma teenuseid pakkuda.
  5. Vähem bürokraatiat: Oluline on vähendada bürokraatlikke takistusi, mis piiravad arstide tegevust ja uusi arenguid tervishoiusüsteemis. Eelmainitud näide videokonsultatsioonidega näitab, et mõnikord on piirangud liiga rangeid ning takistavad arstiabi pakkumist.
  6. Tugeva meeskonnatöö väärtustamine: Arstiabi kvaliteedi tagamisel on oluline, et arstid ja nende meeskonnad jagaksid ühiseid väärtusi ja suhtumist patsientidesse. Sellele peaks tähelepanu pöörama nii lepingute sõlmimisel kui ka personali värbamisel.
  7. Paindlik arstiabi süsteem, mis keskendub arstidele ja nende meeskondadele ning võimaldab neil rentida sobivaid ruume ja aparatuuri, suurendab arstiabi kättesaadavust.

Pikemalt saab minu seisukohta lugeda Postimehest SIIN.