Perearstide puudus ning muutunud demograafiline olukord on sundinud Haigekassat astuma jõulisi samme. Vaata allpool, milliseid …

Nimistu on perearstile nagu klassijuhtajale tema kooliklass. On klasse, mis on justkui pühapäevakooli tütarlaste klass, samal ajal teise perearsti juurde on koondunud kõik Tootsid, Agu Sihvkad ning Oru Pearud. Seadusandlikult on nimistu piirsuurus kuni 2000 inimest (koos abiarstiga 2400). Perearstide, Haigekassa, Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi hea tahte lepingus on nimistu piirmääraks 1600 inimest.

Uus nädal toob selgust, kas lähtutakse hea tahte lepingust või  tekib surve ajada klassid (loe: nimistud) lõhki, õpetajad (loe: perearstid) läbi põletada ning kas klassiõpilased (loe: patsiendid) jäävad süvendatud tähelepanuga õppesse (loe: ja raviga) või mitte.

Häid lahendusi on siin vähe, aga pakun mõned

  1. Koolitada rohkem perearste (2022. a oli residentuuri kohti 186, neist peremeditsiinile kõigest 40!). Tervishoiupüramiid seisab Eestis praegu tipu peal püsti ning esmatasand on liiga nõrk – kokku on Eestis umbes 3500 eriarsti ja 1000 perearsti.
  2. Kasutada ülikooli lõpetanud arste (180 aastas) esmatasandis ühe aasta jooksul pärast lõpetamist abi- ja asendusarstidena.
  3. Suurendada pereõdede iseseisvust (eriõde).
  4. Tuua esmatasandisse juurde abilisi – tervisenõustaja (health coach), terviselogistik (aitab planeerida vastuvõtuaegasid).
  5. Vabastada arstid mittearstilikust tööst ning rahastada igas perearsti- ja tervisekeskuses arstikeskuse mänedžeri ametikohta.
  6. Rahastada perearstide videokonsultatsioone ning internetipõhiseid nõustamise süsteeme.
  7. Luua  mugavad ümberõppe võimalused eriarstidele, kes soovivad vahetada eriala ja tulla appi esmatasandisse.

*  *  *

Sain sellise kirja …

Võttes aluseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 9 lg 1, § 35 lg 2 ja 725, tulenevalt vähenenud perearstide arvust Eestis ning muutunud demograafilise olukorra vajadusest ümber korraldada teeninduspiirkondade jaotus, otsustan:

1. Määrata alates 01.03.2023 nimistu N0223 perearsti Eero Merilind (D03176) teeninduspiirkonnaks ja Harju maakond, Tallinna linn, Nõmme

2. Otsus teha teatavaks perearstile Eero Merilind, OÜ-le Meditiim, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Terviseametile viie tööpäeva jooksul otsuse allakirjutamise päevast arvates.

Otsuse peale on õigus esitada vaie Eesti Haigekassale haldusmenetluse seaduse §-s 75 sätestatud tähtaja jooksul või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatu kohaselt.

XXX

Haigekassa juhatuse liige